Een podzolbodemprofiel is herkenbaar aan een toplaag van humusrijke grond. Onder deze toplaag bevindt zich een bleekgrijze (uitspoelings) laag. Daaronder een donkere (inspoelings) laag en geheel onderop de oorspronkelijke bodem.

Een podzol is ontstaan door een eeuwenlang proces van uitspoeling en inspoeling in leemarm dekzand. Het dekzand is tijdens de laatste ijstijd door de wind als een metersdikke deken afgezet. Als gevolg van het vochtiger wordende klimaat raakte Noord-Europa bedekt met bos. Afgestorven plantenmateriaal werd door organismen afgebroken tot humus en deze werd door bodemorganismen door de bovenste decimeters van de grond gemengd. Deze bovengrond (A-horizont) kreeg hierdoor een steeds donkerder kleur.

Podzol bodemtype

Bij haarpodzolgronden zijn de grondwaterstanden zowel tijdens het ontstaan als daarna laag. Haarpodzolen komen voor onder heide en soms onder bos. Het moedermateriaal bestaat uit schraal, kalkloos en leemarm grof dekzand.

Deze gronden zijn met name te vinden op de Hogere zandgronden, zoals de stuwwallen in Midden-Nederland.

Bron: Wikipedia